Студијски програми

Докторске академске студије

Биологија

    • Модул: Алгологија

    • Модул: Биологија ћелија и ткива

    • Модул: Биологија микроорганизама

    • Модул: Биологија развића животиња

    • Модул: Ћелијска и молекуларна онкологија

    • Модул: Експериментална и примењена ботаника

    • Модул: Ентомологија

    • Модул: Еволуциона биологија

    • Модул: Физиологија и молекуларна биологија биљака

    • Модул: Генетика

    • Модул: Генотоксикологија

    • Модул: Микологија

    • Модул: Рибарствена биологија са основама аквакултуре

    • Модул: Систематска ботаника

    • Модул: Зоологија

Молекуларна биологија

    • Модул: Молекуларна биологија

     • Подмодул:Молекуларна микробиологија и биотехнологија

     • Подмодул:Молекуларна биомедицина

     • Подмодул:Молекуларна генетика и геномика

    • Модул: Физиологија

     • Подмодул:Анимална и хумана физиологија

     • Подмодул:Биофизика са биоинформатиком

     • Подмодул:Транслациона истраживања у неуробиологији и биомедицини

     • Подмодул:Имунобиологија

     • Подмодул:Неурофизиологија

Екологија

    • Модул: Екологија биљака и фитогеографија

    • Модул: Екологија животиња и биогеографија

    • Модул: Конзервациона екологија и заштита животне средине

    • Модул: Хидроекологија