Студијски програм БИОЛОГИЈА

Основне академске студије

Студијски програм основних академских студија Биологија је четворогодишњи академски програм, у обиму од 240 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за стручни и научни рад у области биологије. По завршетку студијског програма Биологија студенти стичу академски назив Дипломирани биолог и имају знања и вештине неопходне за рад у свим делатностима у којима се примењују знања из биологије.

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању. Услов за упис је положен пријемни испит из Биологије. Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, растерећеним и реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ је једнак 30 сати укупних активности студента и то:

- за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;

- за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;

- за теренску наставу: 30 сати активне наставе;

- за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада.

Студијски програм има модуле Биологија, Молекуларна биологија и физиологија и Екологија, а састоји се од заједничких општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета који обезбеђују потребно знање из биологије као целине, предмета специфичних за поједине модуле и изборних предмета заједничких за све студенте. Међу изборним предметима понуђени су и посебни стручно-апликативни предмети за специјализовано тржиште рада.

Студијски програм дозвољава студентима мобилност између модула, чиме је обезбеђена проходност ка жељеном програму мастер академских студија. Постоји висок степен подударности програма основних студија биологије између факултета у Србији који је постигнут међусобном сарадњом у оквиру ТЕМПУС пројекта, што омогућава и мобилност на националном нивоу.

Студијски програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе) теренски рад, семинаре, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме, испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму зависи од модула и износи од 2025 до 2280 и то: прва година од 690 до 705, друга година од 690 до 720, трећа година од 645 до 720 и четврта година од 570 до 750 часова. Програмом није предвиђена израда завршног рада.

Полагањем последњег испита студент стиче права која Закон предвиђа за завршене основне академске студије.