Студијски програм Биологија

Основне академске студије

Увод

Студијски програм основних академских студија Биологија је четворогодишњи академски програм у обиму од 240 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за стручни и научни рад у области биологије. Овај студијски програм састоји се од академско-општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета који обезбеђују потребно знање из биологије као целине, али и предмета специфичних за поједине области биологије, као и виших курсева из одређених биолошких дисциплина. Најзначајнији циљеви студијског програма Биологија су повезивање принципа фундаменталних природних наука у разумевању биолошких појава, упознавање структуре и функције различитих група ацелуларних, једноћелијских и вишећелијских организама и њихових интеракција са живом и неживом околином, као и разумевање еволуционих механизама и начина њиховог деловања. Све четири године студијског програма Биологија основних академских студија садрже све неопходне елементе курикулума за биологију који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету. Свршени студенти овог студијског програма стичу звање Дипломирани биолог и поседују скуп знања, вештина и компетенција које их чине конкурентним на тржишту рада, али им и истовремено омогућавају наставак образовања на мастер академским студијама.

Структура студијског програма

Студијски програм основних академских студија Биологија је четворогодишњи академски програм, у обиму од 240 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за стручни и научни рад у области биологије. По завршетку студијског програма Биологија студенти стичу академски назив Дипломирани биолог и имају знања и вештине неопходне за рад у бројним делатностима у којима се примењују знања из биологије.

Сви услови конкурисања студената за упис, конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листа и поступак по приговорима су усклађени са општим и осталим одредбама Заједничког конкурса за високо образовање у Републици Србији. Прелазак са другог сличног/сродног студијског програма са истог факултета као и других универзитета уређен је општим актом Универзитета у Београду и Законом о високом образовању, што подразумева могућност преласка након положених најмање 60 или највише 180 ЕСПБ на претходном студијском програму. Биолошки факултет омогућава прелазак са других студијских програма до 10% студената од уписне квоте.

Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, растерећеним и реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ одговара ангажовању од 30 сати укупних активности студента и то:

- за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;

- за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;

- за теренску наставу: 30 сати активне наставе;

- за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада.

Студијски програм се састоји од академско-општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета који обезбеђују потребно знање из биологије као целине, али и предмета специфичних за поједине области биологије (нпр. биологија одређених таксона,), као и виших курсева из одређених биолошких дисциплина (нпр. Виши курс биологије ћелије, Виши курс физиологије човека, итд.). Међу изборним предметима понуђени су и посебни стручно-апликативни предмети за специјализовано тржиште рада (нпр., Анализа биолошких података, Гљиве у биотехнологији, итд.).

Постоји висок степен подударности студијског програма Биологија на основним акдемским студијама Универзитета у Београду-Биолошког факултета и других факултета у Србији на којима постоје истоимени студијски програми (Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Природно-математички факултет Универзитета у Нишу, Државни Универзитет у Новом Пазару). Тиме је обезбеђена мобилност на националном нивоу.

Студијски програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, рачунске и лабораторијске вежбе, компјутерске симулације) теренски рад, семинаре, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме, практичне, писмене и усмене испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму на недељном нивоу по семестру износи 24,47 за први семестар (29 ЕСПБ), 22,46 за други семестар (31 ЕСПБ), 23,57 за трећи семестар (36 ЕСПБ), 22,35 за четврти семестар (24 ЕСПБ), 20,92 за пети семестар (29 ЕСПБ), 25 за шести семестар (31 ЕСПБ), 22 за седми семестар (33 ЕСПБ) и 20 за осми семсестар (27 ЕСПБ). Недељни просек ангажованости студената током семсестра износи 22,60 часа активне наставе тј. 30 ЕСПБ.

Програмом није предвиђена израда завршног рада. Полагањем последњег испита студент стиче права која Закон предвиђа за завршене основне академске студије.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма основних академских студија Биологија јесте образовање компетентних стручњака који после свих положених испита стичу стручни назив Дипломирани биолог (Дипл. биол.,) како је предвиђено Националним оквиром квалификација.

Свршени биолози поседују скуп знања, вештина и компетенција које их чине релевантним за тржиште рада и истовремено им омогућава наставак образовања на мастер академским студијама или на неки од сродних програма, односно имају добру основу за запошљавање и стручно и научно усавршавање. Студенти имају могућност за стицање знања и вештина неопходних за рад у образовним установама које ће моћи да надограде на мастер студијама и на тај начин стекну компетенције за образовни рад у складу са законском регулативом.  

Сврха овог програма је у складу са основним циљевима високошколске установе на којој се програм изводи, а то је оспособљавање студената да буду конкурентни на тржишту и способни да се укључе у савремене светске токове

Биолошки факултет Универзитета у Београду је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима је сврха студијског програма у потпуности усклађена. 

Студијски програм има јасне и препознатљиве сврхе и друштвене улоге, као што су: стицање основних знања из различитих области биологије и припрема за даље образовање, образовање биолога способног да обавља послове у просвети или научним   институцијама, али и подстицање развоја друштва у целини кроз образовање одговарајућег кадра са правилним односом према природи и околини.           

Сврха студијског програма Биологија се остварује кроз четворогодишњи програм, чија структура обезбеђује да се кроз наставне садржаје академско-општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних обавезних предмета стичу основна знања, која се на изборним предметима даље унапређују и усмеравају ка различитим специфичним областима биологије.

Кроз студијски програм студенти осим стицања биолошког знања, развијају позитиван став према истраживањима живог света и животне средине и уче да формирају научно засновано критичко мишљење о кључним појмовима и процесима у области биолошких наука.

Стечено знање, компетенције и вештине представљају основ за наставак образовања на мастер студијама биолошког и сродних профила.

Практична настава у лабораторијама, као и теренска настава, студентима омогућује проверу стечених знања, стицање веће стручне зрелости и независности, олакшава сагледавање теоретске наставе и суштинско разумевање дисциплина којима се подучавају, подстиче развој креативности, осећај одговорности и др. 

     Студијски програм је флексибилан и одликују га интердисциплинарност и мултидисциплинарност. Постоје директне везе овог студијског програма са програмима истих факултета других Универзитета у Републици Србији, те овај програм доприноси бољој интеграцији високошколског система у Републици Србији. Студијски програм је тако организован да може лако да одговори на евентулне флуктуације студената, промене у захтевима науке и  друштва и слично.

     Спровођење савременог и висококвалитетног образовања на пољу биологије представља један од основних образовних задатака Биолошког факултета Универзитета у Београду. Поред тога, курикулум студијског програма Биологија стоји у складу са приоритетима високошколског образовања у Србији. То је програм који је потпуно интегрисан у Европски академски простор, када је реч о студијским програмима биолошких наука.

Циљеви студијског програма

Повезујући природно-математичке и рачунарске науке са научним дисциплинама из области биологије и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског програма Биологија осмишљен је тако да студенте оспособи да своја стечена знања и вештине примене у пракси.

Основни циљ овог студијског програма је стицање знања, стручности и вештина неопходних за рад.

 Студијски програм Биологије основних академских студија  представља део модерног образовног система, усклађеног са националним стратегијама образовања, који ће омогућити  ширем кругу младих људи да стекну квалификације кроз које се одмах могу укључити у рад, уједно повећавајући број становника наше државе са високим образовањем. С обзиром на структуру овог студијског програма, осим тренутног запослења биће им омогућено и настављање школовања. Студенти имају могућност за стицање знања и вештина неопходних за рад у образовним установама које ће моћи да надограде на мастер студијама и на тај начин стекну компетенције за образовни рад у складу са законском регулативом.  

    Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области биологије; сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања. Конкретно, циљеви студијског програма Биологија основних академских студија су да након његовог завршетка студент/студенткиња: 

- Поседује академска и стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе у области биологије укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области учења и рада.

- Повезује принципе фундаменталних природних наука у решавању биолошких појава користећи интердисциплинарни приступ.

- Познаје структуру и функцију различитих група ћелијских и ацелуларних организама и њихову интеракцију са живом и неживом околином.

- Познаје и разуме молекуларне, биохемијске, биофизичке и физиолошке процесе на ћелијском нивоу и на нивоу организма.

- Познаје организацију вишећелијских организама на нивоу ћелија, ткива, органа и органских система у контексту интеракција са унутрашњом и спољашњом средином.

- Препознаје основне морфолошке и анатомске карактеристике различитих организама и познаје њихову улогу у живим системима.

- Повезује морфолошке, анатомске и физиолошке карактеристике живих бића са адаптацијама на специфичне услове животне средине и еволутивним процесима. 

- Познаје организацију генома, својства наследног материјала и механизме наслеђивања и разуме однос генотипа и фенотипа.

- Дефинише генетичку варијабилност и разуме значај њеног очувања.

- Разуме еволуционе механизме и начин њиховог деловања.

- Познаје основне фазе и принципе онтогенетског развића.

- Разуме значај различитих таксона са филогенетског, еволутивног и еколошког аспекта.

- Познаје и разуме структуру и процесе који се одвијају на различитим нивоима биолошке и еколошке организације.

- Познаје и разуме принципе протока енергије и кружења супстанци на различитим нивоима организације живог света од молекула до биосфере, неопходне за решавање и тумачење различитих биолошких феномена.

- Познаје основне биотехнолошке принципе.

- Познаје савремене научно-техничке методе истраживања у биологији.

- Дефинише карактеристике стандардне лабораторије, опреме, инструмената и хемикалија и упозн(а) је са применом сигурносних мера.

- Познаје основне статистичке методе које се користе у биолошким дисциплинама.

- Способан/на је да дискутује о биолошким феноменима и активно учествује у спровођењу обука из области биологије и повезаних дисциплина.

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних ишода учења, студијски програм Биологија има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду терентске и лабораторисјке наставе. Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30 – 70 % резултата студент стиче испуњавањем предиспитних обавеза (вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и др.).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил, не само кроз бирање изборних предмета, него и кроз интерно укључивање у евалуацију самог програма, квалитета наставе, квалитета наставника, а тиме и кроз иницирање промена у студијском програму и методама наставе биологије.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма основних академских студија Биологија студент стиче опште способности -оспособљен је да:

- Спроведе експериментални рад у лабораторији и/или у природи на различитим врстама биолошког материјала имајући у виду техничке, логистичке, безбедоносне и етичке услове.

- Користи одговарајућу лабораторијску и теренску опрему, инструменте и уређаје релевантне за област рада.

- Тумачи добијене резултате, припреми и реализује стручне радове и извештаје и да их презентује стручној и широј јавности.

- Тумачи/разуме стручне и научне чланке.

- Промовише значај биологије у савременим мултидисциплинарним истраживањима.

- Подиже свест о темама широког друштвеног значаја као што су очување биодиверзитета, очување животне средине, еколошке теме, здравствене теме, генетичке теме, правилно шватање еволуције.

Савладавањем студијског програма основних академских студија Биологија, студент стиче следеће предметно-специфичне способности (оспособљен је да):

- Прикупља, евидентира, организује и анализира биолошке узорке и узорке животне средине примењујући одговарајућу научну методологију.

- Препознаје и детерминише различите групе организма коришћењем одговарајућих методологија (кључеви, молекуларне анализе).

- Организује и одржава биолошке збирке.

- Спроводи основне активности везане за руковање лабораторијским животињама (мерење телесне масе и ректалне температуре, узорковање крви).

- Примењује основне молекуларно-генетичке технике у лабораторијама.

- Користи биоиндикаторе у процени стања животне средине.

- Процењује и интерпретира податке о стању организма и поулације.

- Врши процену угрожености и заштиту биодиверзитета.

- Учествује у изради извештаја о стању биодиверзитета.