Студијски програм Екологија и заштита животне средине

Основне академске студије

Увод

Студијски програм основних академских студија Екологија и заштита животне средине је четворогодишњи академски програм у обиму од 240 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за стручни и научни рад у области екологије и очувања животне средине. Овај студијски програм састоји се од академско-општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета који обезбеђују потребно знање из биологије као целине, али и предмета специфичних за екологију микрорганизама, биљака и животиња, урбану екологију, биодиверзитет, биоиндикацију и биомониторинг. Најзначајнији циљеви студијског програма Екологија и заштита животне средине су разумевање односа између различитих врста организама и њихове животне средине, повезивање интердисциплинарних знања у процени стања животне средине, познавање начина којима човек нарушава животну средину, као и разумевање проблема и последица које нарушавање има на појединачне организме, популације, заједнице, екосистеме. Све четири године студијског програма Екологија и заштита животне средине основних академских студија садрже све неопходне елементе курикулума за наведне биолошке дисциплине који се изводи на многим високошколским установама овог типа код нас и у свету. Свршени студенти овог студијског програма стичу звање Дипломирани еколог и поседују скуп знања, вештина и компетенција које их чине релевантним за тржиште рада, али им и истовремено омогућавају наставак образовања на мастер академским студијама.

Структура студијског програма

Студијски програм основних академских студија Екологија и заштита животне средине је четворогодишњи академски програм, у обиму од 240 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за стручни и научни рад у области биологије. По завршетку студијског програма Екологија и заштита животне студенти стичу академски назив Дипломирани еколог и имају знања и вештине неопходне за рад у бројним делатностима у којима се примењују знања из биологије.

Сви услови конкурисања студената за упис, конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листа и поступак по приговорима су усклађени са општим и осталим одредбама Заједничког конкурса за високо образовање у Републици Србији. Прелазак са другог сличног/сродног студијског програма са истог факултета као и других универзитета уређен је општим актом Универзитета у Београду и Законом о високом образовању, што подразумева могућност преласка након положених најмање 60 или највише 180 ЕСПБ на претходном студијском програму. Биолошки факултет омогућава прелазак са других студијских програма до 10% студената од уписне квоте.

Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, растерећеним и реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ одговара ангажовању од 30 сати укупних активности студента и то:

- за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;

- за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;

- за теренску наставу: 30 сати активне наставе;

- за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада.

Студијски програм се састоји од академско-општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета који обезбеђују потребно знање из биологије као целине, али и предмета специфичних за поједине области биологије (нпр. биологија одређених таксона,), као и виших курсева из одређених биолошких дисциплина (нпр. Виши курс биологије ћелије, Виши курс физиологије човека, итд.). Међу изборним предметима понуђени су и посебни стручно-апликативни предмети за специјализовано тржиште рада (нпр., Анализа биолошких података, Гљиве у биотехнологији, итд.).

Постоји висок степен подударности студијског програма Екологија и заштита животне средине на основним акдемским студијама Универзитета у Београду-Биолошког факултета са студијским програмима Екологија Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, као и са студијским програмом Биологија Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

Студијски програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, рачунске и лабораторијске вежбе, компјутерске симулације) теренски рад, семинаре, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме, практичне, писмене и усмене испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму на недељном нивоу по семестру износи 25,67 за први семестар (30 ЕСПБ), 26 за други семестар (30 ЕСПБ), 22,93 за трећи семестар (32 ЕСПБ), 24,13 за четврти семестар (28 ЕСПБ), 23,88 за пети семестар (28 ЕСПБ), 28 за шести семестар (32 ЕСПБ), 26,93 за седми семестар (32 ЕСПБ) и 23 за осми семсестар (28 ЕСПБ). Недељни просек ангажованости студената током семсестра износи 25,07 часа активне наставе тј. 30 ЕСПБ.

Програмом није предвиђена израда завршног рада. Полагањем последњег испита студент стиче права која Закон предвиђа за завршене основне академске студије.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма основних академских студија Екологија и заштита животне средине јесте образовање компетентних стручњака који после свих положених испита стичу стручни назив Дипломирани еколог, како је предвиђено Националним оквиром квалификација.

Свршени студенти овог студијског програма поседоваће скуп знања, вештина и компетенција које их чине релевантним за тржиште рада и истовремено им омогућава наставак образовања на мастер академским студијама или на неки од сродних програма, односно имају добру основу за запошљавање и стручно и научно усавршавање. Студенти имају могућност за стицање знања и вештина неопходних за рад у образовним установама које ће моћи да надограде на мастер студијама и на тај начин стекну компетенције за образовни рад у складу са законском регулативом.  

Сврха овог програма је у складу са основним циљевима високошколске установе на којој се програм изводи, а то је оспособљавање студената да буду конкурентни на тржишту и способни да се укључе у савремене светске токове

Биолошки факултет Универзитета у Београду је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима је сврха студијског програма у потпуности усклађена. 

Студијски програм има јасне и препознатљиве сврхе и друштвене улоге, као што су кадра способног да обавља послове у просвети или научним институцијама које се баве екологијом, заштитом околине као и природњачким музејима, националним парковима, заводима за заштиту природе и другим установама сличног типа.

Сврха студијског програма Екологија и заштита животне средине се остварује кроз четворогодишњи програм, чија структура обезбеђује да се кроз наставне садржаје академско-општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних обавезних предмета стичу основна знања, која се на изборним предметима даље унапређују и усмеравају ка различитим специфичним научним дисциплинама из области биологије.

Кроз студијски програм студенти осим стицања биолошког знања, развијају позитиван став према истраживањима живог света и животне средине и уче да формирају научно засновано критичко мишљење о кључним појмовима и процесима у области биологије.

Стечено знање, компетенције и вештине представљају основ за наставак образовања на мастер студијама биолошког и сродних профила.

Практична настава у лабораторијама, као и теренска настава, студентима омогућује проверу стечених знања, стицање веће стручне зрелости и независности, олакшава сагледавање теоретске наставе и суштинско разумевање дисциплина којима се подучавају, подстиче развој креативности, осећај одговорности и др. 

     Студијски програм је флексибилан и одликују га интердисциплинарност и мултидисциплинарност. Постоје директне везе овог студијског програма са програмима истих факултета других Универзитета у Републици Србији, те овај програм доприноси бољој интеграцији високошколског система у Републици Србији. Студијски програм је тако организован да може лако да одговори на евентулне флуктуације студената, промене у захтевима науке и  друштва и слично.

     Спровођење савременог и висококвалитетног образовања на пољу биологије представља један од основних образовних задатака Биолошког факултета Универзитета у Београду. Поред тога, курикулум студијског програма Биологија стоји у складу са приоритетима високошколског образовања у Србији. То је програм који је потпуно интегрисан у Европски академски простор, када је реч о студијским програмима биолошких наука.

Циљеви студијског програма

Један од најзначајнијих циљева студијског програма Екологија и заштита животне средине је да студенти примене стечена знања и вештине у пракси, како би студенти стекли знања и вештине неопходне за ефективно обављање посла. Да би се то постигло, наставни план овог програма је дизајниран тако да природно-математичке науке буду повезане са научним дисциплинама из области биологије, као и са практичним проблемима из те области.

Студијски програм Екологија и заштита животне средине је део модерног образовног система који је усклађен са националним стратегијама образовања. Студијски програм омогућава ширем кругу младих људи да стекну квалификације које ће им омогућити да се одмах укључе у радну снагу, повећавајући број становника са високим образовањем у нашој држави. Структура програма пружа студентима могућност за тренутно запослење, али и даље школовање. Осим тога, студенти ће стећи знања и вештине потребне за рад у образовним установама, што им омогућава даље усавршавање и образовање на мастер студијама у складу са законском регулативом за образовни рад.

Студијски програм Екологија И заштита животне средине основних академских студија поставља циљеве усмерене ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области екологије. Ови циљеви су у складу са захтевима савременог доба, тржишта рада и основним задацима и циљевима образовања. Након завршетка овог програма, студенти и студенткиње ће бити способни да: 

- Познаје и разуме разноврсност живог света и тумачи међусобне односе са различитих аспеката.

- Познаје детаљну анатомију и морфологију организама и разуме њихове

- физиолошке процесе и функционалну повезаност.

- Познаје биологију различитих таксона.

- Познаје принципе систематике и филогеније. 

- Познаје и разуме односе између различитих врста организама и њихове животне средине.

- Поседује и повезује интердисциплинарна знања у процени стања животне средине. 

- Разуме значај очувања природних вредности и значај мониторинга у очувању и заштити врста.

- Разуме значај очувања и заштите популација и екосистема. 

- Познаје значај и улогу биондикатора у праћењу квалитета вода, ваздуха и земљишта.

- Познаје и разуме односе између различитих врста организама, њихове животне средине и климе.

- Познаје начине којима човек нарушава животну средину и разуме проблеме и последице које нарушавање има на појединачне организме, популације, заједнице, екосистеме. 

- Познаје и разуме процесе и последице експлоатације природних ресурса и нарушавања станишта.

- Разуме процесе педогенезе, као и улогу и значај организама у развоју и одржавању различитих типова земљишта.

- Познаје националне и међународне законске оквире у области заштите природе и заштите животне средине.

- Познаје појам одрживог развоја.

- Познаје информациони систем животне средине Републике Србије

Да би се остварио циљ обезбеђења адекватних ишода учења, студијски програм Екологија и заштита животне средине има транспарентну структуру у којој су наставни садржаји свих предмета повезани у једну целину. У настави се интегришу класична предавања са практичним активностима у виду терентске и лабораторисјке наставе. Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30 – 70 % резултата студент стиче испуњавањем предиспитних обавеза (вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и др.).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил, не само кроз бирање изборних предмета, него и кроз интерно укључивање у евалуацију самог програма, квалитета наставе, квалитета наставника, а тиме и кроз иницирање промена у студијском програму и методама наставе биологије.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма основних академских студија Екологија и заштита животне средине студент стиче опште способности-оспособљен је да:

- Прикупља, евидентира, организује и анализира биолошке узорке и узорке животне средине примењујући одговарајућу научну методологију.

- Користи одговарајућу лабораторијску и теренску опрему, инструменте и уређаје релевантне за област рада.

- Учествује у процени и праћењу стања популација, станишта, екосистема, као и њиховој заштити.

- Реализује активности везане за обнову популација, станишта, екосистема.

- Спроведе експериментални рад у лабораторији и/или у природи на различитим врстама биолошког материјала имајући у виду техничке, логистичке, безбедоносне и етичке услове.

- Учествује у у спровођењу едукације о заштићеним биолошким врстама у јавности.

- Учествује у изради извештаја/елабората о стању биодиверзитета.

- Учествује у изради предлога мера за заштиту и очување биодиверзитета.

- Учествује у изради извештаја о стању животне средине.

- Реализује пројекате из области заштите животне средине и заштите природе.

- Реализује регионалне и локалне еколошке акционе планове и пројекте из области заштите животне средине и заштите природе.

Савладавањем студијског програма основних академских студија Биологија, студент стиче следеће предметно-специфичне способности (оспособљен је да):

- Учествује у праћењу и детекцији еколошких фактора (биотичких и абиотичких) у животној средини.

- Картира различите типове биоценоза/станишта.

- Врши контролу промета врста и другог биолошког материјала.

- Учествује у праћењу и процени стања земљишта.

- Прати утицај стање животне средине (квалитет воде, ваздуха и земљишта ) кроз мониторинг физичких, хемијских и биолошких особина станишта.

- Користи тестове токсичности за процену квалитета воде, ваздуха и земљишта

- Прати квалитет вода, ваздуха и земљишта на основу биондикатора.

- Примењује екотоксиколошка и генотоксиколошка истраживања у циљу процене квалитета животне средине. 

- Примењује принципе одрживог развоја.

- Користи биолошке технике у очувању културне и природне баштине.

- Примењује домаћу и међународну легислативу у области заштите природе и заштите животне средине.

- Даје подршку одржавању информационог система животне средине Републике Србије.

- Учествује у изради студије (елабората) утицаја на животну средину у оквиру стручног тима (мини хидроелектране, путеви, ветропаркови, рудници, промена намене станишта, пољопривреда, фарме животиња, пошумљавање, сеча шума, исушивање бара и мочвара, промена намене станишта итд.).