Основне академске студије

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


Универзитет у Београду, Биолошки факултет уписује у прву годину основних академских студија студенате на студијске програме


Пријаве за упис могу да поднесу лица која су завршила средњу школу у четворогодишњем трајању. 

Календар пријема докумената, пријемног испита и уписа биће познат по објављивању заједничког конкурса.

Сви други услови конкурисања, уписа, рангирања, упис страних студената, приговора, итд., биће усклађени са општим одредбама заједничког конкурса и Статутом и одредбама Факултета.

Кандидати полажу пријемни испит из Биологије. Тест на пријемном испиту садржи 60 питања. Питања за пријемни испит састављена су искључиво према наставном програму из биологије за сва четири разреда гимназије природно-математичког смера.

Редослед кандидата на јединственој ранг листи утврђује се на основу општег успеха у средњем образовању (максимално 40 бодова) и резултата постигнутог на пријемном испиту (максимално 60 бодова).