Упис без пријемног испита

На студијски програм без пријемног испита може се уписати:

1. Лице које има стечено високо образовање на академским студијама

првог степена, као и лице које је завршило основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);

2. Студент друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет;

3. Студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм може уписа ти други студијски програм у оквиру истог факултета под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета;

4. Студент коме је престао статус студента у складу са Законом, и то због исписивања са студија или неуписивања школске године, ако је остварио 60 ЕСПБ, под условима које прописује факултет.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм, те задржава статус самофинансирајућег студента до краја студија.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма, стечена на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСП бодова доноси Наставно – научно веће факултета односно Веће за студије при Универзитету.

Лице доставља:

1. Писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис;

2. Захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошк ове, односно накнаду за признавање испита.

Уколико је јавна исправа којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству, обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако факултет има просторне и друге услове. Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита 15. октобар текуће године.