Студијски програми

Мастер академске студије

Биологија (60 ЕСПБ)

   • Модул: Биологија алги

   • Модул: Биологија гљива

   • Модул: Биологија микроорганизама

   • Модул: Биологија развића животиња

   • Модул: Биофизика

   • Модул: Експериментална физиологија животиња и човека

   • Модул: Еспериментална и примењена ботаника

   • Модул: Зоологија

   • Модул: Примењена генетика

   • Модул: Физиологија и биотехнологија биљака

Молекуларна биологија и физиологија (60 ЕСПБ)

   • Модул: Биологија микроорганизама

   • Модул: Биологија ћелија и ткива

   • Модул: Биофизика

   • Модул: Генетичко инжињерство и биотехнологија

   • Модул: Експериментална биомедицина

   • Модул: Имунобиологија

   • Модул: Молекуларна биологија и биотехнологија биљака

   • Модул: Неуробиологија

   • Модул: Хумана молекуларна биологија

   • Модул: Форензичка биологија

   • Модул: Геномика

Екологија (60 ЕСПБ)

   • Модул: Екологија

   • Модул: Заштита животне средине

Професор биологије (60 ЕСПБ)

Професор екологије и заштите животне средине (60 ЕСПБ)