Студијски програми

Мастер академске студије

Биологија (60 ЕСПБ)

   • Модул: Биологија алги
   • Модул: Биологија гљива
   • Модул: Биологија микроорганизама
   • Модул: Биологија развића животиња
   • Модул: Биофизика
   • Модул: Експериментална физиологија животиња и човека
   • Модул: Еспериментална и примењена ботаника
   • Модул: Зоологија
   • Модул: Примењена генетика
   • Модул: Физиологија и биотехнологија биљака

Молекуларна биологија и физиологија (60 ЕСПБ)

   • Модул: Биологија микроорганизама
   • Модул: Биологија ћелија и ткива
   • Модул: Биофизика
   • Модул: Генетичко инжињерство и биотехнологија
   • Модул: Експериментална биомедицина
   • Модул: Имунобиологија
   • Модул: Молекуларна биологија и биотехнологија биљака
   • Модул: Неуробиологија
   • Модул: Хумана молекуларна биологија
   • Модул: Форензичка биологија

Екологија (60 ЕСПБ)

   • Модул: Екологија
   • Модул: Заштита животне средине

Професор биологије (60 ЕСПБ)

Професор екологије и заштите животне средине (60 ЕСПБ)