Студијски програм Биологија

Мастер академске студије

Увод

Студијски програм мастер академских студија Биологија је једногодишњи академски програм у обиму од 60 ЕСПБ. Намењен је образовању и оспособљавању студената за научно-истаживачки и стручни рад у бројним биолошким дициплинама. Студијски програм има 14 изборних модула усмерених ка стицању додатних знања и вештина из појединих ужих области биологије, односно ка стицању проширених знања у односу на знање стечено на основним студијама. Модули се састоје од обавезних предмета који обезбеђују темељно знање из одређене области биологије и изборних предмета заједничких за све модуле. Најзначајнији циљеви студијског програма Биологија мастер академских студија су детаљније проучавање биодиверзитета биљног и животињског света, проширивање знања о еволутивним и антропогено условљеним променама на Земљи, као и оспособљавање сутената да самостално осмисле и изведу научно истраживање, обраде, прикажу и презентују резултате по свим савременим стандардима. Свршени студенти овог студијског програма стичу звање Мастер биолог и поседују интегрисано знање неопходно за разумевање биологије као науке, као и специфичне компетенције неопходне за научно-истраживачки и стручни рад у одабраној ужој области. Стечено знање по завршетку ових студија обезбеђује компетентност и стручност за даље образовање на докторским судијама у земљи и иностранству, за рад у научним институтима, медицинским и фармацеутским установама и другим областима где се примењују знања из биологије.

Структура студијског програма

Студијски програм мастер академских студија Биологија је једногодишњи академски програм, у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за научно-истаживачки и стручни рад у области биологије. По завршетку студијског програма Биологија студенти стичу академски назив Мастер биолог и имају интегрисано знање неопходно за рад у науци, и гранама индустрије (попут пољопривреде, медицине, итд.). 

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ и лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ и завршеном првом годином двогодишњих академских студија другог степена (мастер) у обиму од најмање 60 ЕСПБ, односно лица која су у претходном школовању стекла академски назив дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани еколог, и дипломирани биолог-еколог. Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу правила утврђених на нивоу Универзитета у Београду.

Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, модуларизованим и реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ је једнак 30 сати укупних активности студента и то:

- за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;

- за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;

- за студијско-истраживачки рад: 5 сати активне наставе + 25 сати самосталног рада;

- за теренску наставу: 30 сати активне наставе;

- за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада.

Студијски програм има 14 изборних модула усмерених ка стицању додатних знања и вештина из појединих ужих области биологије, односно ка стицању проширених знања у односу на знање стечено на основним студијама. Модули се састоје од обавезних предмета који обезбеђују темељно знање из одређене области биологије и изборних предмета заједничких за све студенте. Осим тога, студенти могу узети као изборне предмете обавезне предмете другог модула.

Студијски програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, компјутерске симулације) теренски рад, студијски истраживачки рад, семинаре, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме, испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму износи 600. 

Програмом је предвиђена израда завршног - мастер рада, чијом одбраном студент стиче права која Закон предвиђа за завршене мастер академске студије.


Сврха студијског програма

Сврха студијског програма мастер академских студија Биологија је:

- интегрално образовање/обука биолошког профила компетентног за истраживачки рад у лабораторијама научних института и факултета, у привредним, медицинским, пољопривредним, фармацеутским и другим установама; 

- стицање неопходних знања и вештина за даље образовање на докторским студијама, 

- структурирање, реорганизација и интеграција знања, од базичних нивоа (терминологија, дефиниције и сл.) преко интегралних објашњења биолошких феномена до њихове примене у решавању конкретних научно-истраживачких или приврдних задатака.

- овладавање методологијом научног и стручног рада, од сакупљања и организовања информација до решавања проблема, од једноставних ка компликованијим вештинама истраживања и рада у струци;

- пружање искуства студиозног самосталног учења; 

- изграђивање позитивног става према истраживањима живог света;

- препознавање значаја биолошких дисциплина у савременој науци и привреди;

- развој критичке процене научних сазнања и њихове примене.

Овај студијски програм омогућиће студентима оспособљавање за рад који је актуелан у свету, што ће им омогућити додатну мобилност у каснијој каријери. Критичко размишљање, активно учешће и иницијатива у планирању и реализацији експеримената су особине које се код студената подстичу и развијају у наставном процесу на свим модулима. Ближим упознавањем са принципима експерименталног и истраживачког рада, усавршавањем вештина претраживања литературе, преношења знања на друге и критичке анализе савремених истраживачких проблема повећају своје шансе за запошљавање и/или уписивања на докторске студије. Структура овог студијског програма омогућава мобилност студената између сродних факултета како на српским, тако и на европским универзитетима.


Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма мастер академских студија Биологија је образовање високо стручног кадра који има целовито академско образовање и интегрисано познавање и разумевање различитих аспеката биологије, као и специфичне компетенције неопходне за научно-истраживачки и стручни рад у одабраној ужој области, а према специфично одабраним модулима.

Циљеви овог студијског програма су следећи:

Проширивање знања о еволутивним и антропогено условљеним променама на нашој Планети

Детаљније упознавање са структуром и функцијом биотичких система

Детаљније проучавање биодиверзитета биљног и животињског света

Стицање теоретских и практичних знања о биотичким системима

Спознаја о узајамним односима између живих бића и њиховог односа са спољашњом средином

Стварање научног кадра који ће применом научне методологије доприносити даљем развоју науке и едукацији становништва

Увећање фонда научних сазнања о диверзитету биљног и животињског света на нашем подручју

Оспособљавање студената да користе стручну литературу из различитих извора и прате трендове у науци

Оспособљавање сутената да самостално осмисле и изведу научно истраживање, обраде, прикажу и презентују резултате по свим савременим стандардима

Обучавање студената за рад на инструментима који су неопходни за еколошка истраживања како у лабораторији, тако и на терену 

Развој критичког и аналитичког размишљања, као и усвајања и примене етичких принципе у науци

Програм обезбеђује основу за наставак школовања на докторским студијама на домаћим или на неком од европских универзитета.


Компетенција дипломираних студената

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Биологија студент стиче следеће опште способности-оспособљен је да:

- Осмисли, организује, разради и изведе експериментални рад у лабораторији и у природи на различитим врстама биолошког материјала имајући у виду техничке, логистичке, безбедоносне и етичке услове.

- Прикупља, евидентира, организује и анализира биолошке узорке и узорке животне средине примењујући одговарајућу научну методологију.

- Самостално користи одговарајућу лабораторијску и теренску опрему, инструменте и уређаје релевантне за област рада.

- Самостално користи савремену методологију и софтвере за анализу и статистичку обраду података.

- Тумачи добијене резултате, припреми и реализује стручне радове и извештаје и да их презентује стручној и широј јавности.


Савладавањем студијског програма мастер академских студија Биологија, студент стиче следеће предметно-специфичне способности (оспособљен је да):

- Припрема и примењује одговарајуће методе за дуготрајно чување биолошког материјала. 

- Препознаје и детерминише различите групе организма коришћењем одговарајућих методологија (кључеви, молекуларне анализе).

- Самостално спроводи активности везане за руковање лабораторијским животињама (мерење телесне масе и ректалне температуре, жртвовање животиња, примена анестетика, узорковање крви, дисекција органа).

- Оспособљен/а је за самосталан истраживачки теренски и лабораторијски рад.

- Користи одговарајуће методе (биохемијске, микробилошке, екотоксиколошке, генотоксиколошке) у процени стања и токсичности животне средине и предмета опште употребе.

- Самостално примењује молекуларно-генетичке методе у лабораторијама.

- Процењује и интерпретира податке о стању организма

- Оспособљен/а је да учествује у  заштити и обнови станишта и популација.

- Врши процену угрожености и заштиту биодиверзитета.

- Самостално израђује извештаја о стању биодиверзитета.

Опис исхода учења 

Исход процеса учења на студијском програму мастер академских студија Биологија је стручњак Мастер биолог који поседује интегрисано знање неопходно за разумевање биологије као науке, као и специфичне компетенције неопходне за научно-истраживачки и стручни рад у одабраној ужој области. Стечено знање по завршетку ових студија обезбеђује компетентност и стручност за даље образовање на докторским судијама, за рад у научним институтима, медицинским и фармацеутским установама, у пољопривреди, шумарству, биотехнологији и другим областима где се примењују знања из биологије.