Студијски програм Екологија и заштита животне средине

Мастер академске студије

Увод

Студијски програм мастер академских студија Екологија и заштита животне средине је једногодишњи академски програм у обиму од 60 ЕСПБ. Намењен је образовању и оспособљавању студената за научно-истаживачки и стручни рад у области екологије и заштите животне средине. Студијски програм обувтата три обавезна и 16 изборних предмета који студентима обезбеђују стицање додатних знања и вештина из специфичних области екологије. Најзначајнији циљеви студијског програма Екологија и заштита животне средине мастер академских студија су продубљивање знања о биолошкој разноврсности, њеној структури и међусобним интеракцијама живих организама  и  њиховим односом са животном средином, као и развој способности њихове примене у решавању актуелних проблема савремене цивилизације у области екологије и заштите животне средине. Свршени студенти студијског програма Екологија и заштита животне средине мастер академских студија поседују интегрисано биолошко знање, али и специфичне компетенције неопходне за научно-истраживачки и стручни рад у областима екологије и очувања животне средине. Стечено знање по завршетку ових студија обезбеђује компетентност и стручност за даље образовање на докторским судијама у земљи и иностранству, за рад у научним институтима, пољопривреди, шумарству и другим областима где се примењују знања из екологије.

Структура студијског програма

Студијски програм мастер академских студија Екологија и заштита животне средине је једногодишњи академски програм, у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за научно-истаживачки и стручни рад у области екологије и заштите животне средине. По завршетку студијског програма Екологија и заштита животне средине студенти стичу академски назив Мастер еколог и имају интегрисано знање неопходно за научно-истраживачки и стручни рад у науци, привреди, индустрији, пољопривреди, шумарству, заштити природе и другим областима.

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ и лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ и завршеном првом годином двогодишњих академских студија другог степена (мастер) у обиму од најмање 60 ЕСПБ, односно лица која су у претходном школовању стекла академски назив дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани еколог, и дипломирани биолог-еколог. Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу правила утврђених на нивоу Универзитета у Београду.

Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, модуларизованим и реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ је једнак 30 сати укупних активности студента и то:

- за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;

- за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;

- за студијски истраживачки рад: 5 сати активне наставе + 25 сати самосталног рада;

- за теренску наставу: 30 сати активне наставе;

- за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада.

Студијски програм има обувтата три обавезна и 16 изборних предмета који студентима обезбеђују стицање проширеног знања, као и додатних знања и вештина из појединих ужих области екологије. 

Студијски програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе) теренски рад, студијски истраживачки рад, семинаре, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме, испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму износи 690. 

Програмом је предвиђена израда завршног - мастер рада, чијом одбраном студент стиче права која Закон предвиђа за завршене мастер академске студије.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма мастер академских студија Екологија је:

- целовито образовање (теоријско и практично) еколошког профила компетентног за истраживачки и стручни рад у научним институтима и институцијама привредних, индустријских, пољопривредних, шумарских и других грана, у националним парковима, заводима за заштиту природе и сличним установама где се примењују знања из екологије и заштите животне средине; 

-  стицање интегралних општих и специфичних знања и вештина у области екологије и заштите животне средине, као и њихову примену;

- развијање критичког приступа према кључним проблемима у области екологије и заштите животне средине;

- обезбеђивање напредовања, од сазнавања о специфичним чињеницама ка разумевању сложених модела, концепата и интегралних објашњења еколошких феномена, од сакупљања и организовања информација до решавања проблема, од једноставних ка компликованијим вештинама истраживачко-научног рада.

- развијање позитивног става према истраживањима живог света и животне средине, препознавање значаја еколошких дисциплина у савременој науци;

- изграђивање ставова о значају екологије као науке и еколошких сазнања у заштити биодиверзитета и животне средине.

Овај студијски програм омогућиће студентима оспособљавање за рад који је актуелан у свету, што ће им омогућити додатну мобилност у каснијој каријери. Критичко размишљање, активно учешће и иницијатива у планирању и реализацији експеримената су особине које се код студената подстичу и развијају у наставном процесу на свим модулима. Ближим упознавањем са принципима експерименталног и истраживачког рада, усавршавањем вештина претраживања литературе, преношења знања на друге и критичке анализе савремених истраживачких проблема повећају своје шансе за запошљавање и/или уписивања на докторске студије. Структура овог студијског програма омогућава мобилност студената између сродних факултета како на српским, тако и на европским универзитетима.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма мастер академских студија Екологија и заштита животне средине је образовање високо стручног кадра који има целовито академско образовање из области екологије, као и специфичне компетенције неопходне за рад у појединим ужим областима, а према специфично одабраним модулима.

Савлађивањем студијског програма мастер академских студија Екологија и заштита животне средине студент:

- стиче знања о биолошкој разноврсности, њеној структури и међусобним интеракцијама живих система  и  њиховим односом са животном средином;

- осим обавезних курсева, а на основу сопствених склоности и стечених знања,  одабира и савлађује изборне модуле и курсеве екологије и заштите животне средине;

- критички анализира и синтетизује садржаје из појединих ужих области екологије и повезује их уз помоћ информационих технологија;

- примењује и проверава стечено знање кроз решавање актуелних проблема савремене цивилизације у области екологије и заштите животне средине; 

- је оспособљен за практичну примену знања и поседује вештине за реализацију  лабораторијског и теренског рада/ праксе у струци;

- развија позитивне вредности и ставове у односу на себе, колеге, средину и друштво у целини, у области екологије и заштите животне средине.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Екологија студент стиче следеће опште способности-оспособљен је да:

- анализира и синтетише знања о структури, организацији и функцији биолошких система, посебно на нивоу популација и екосистема;

- примени сложене и специфичне методе у процесима истраживања у екологији;

- критички анализира биолошке појмове и процесе у контексту еколошког приступа проблематици биолошких/еколошких феномена; 

- примени стечених знања у пракси, посебно у очувању биодиверзитета и заштити животне средине;

  - примени комуникационе и друге вештине у циљу одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу;

-  се континуирано усавршава у струци;

- примењује и проверава стечено знање кроз еколошки приступ решавању актуелних проблема савремене цивилизације; 

- искаже/заступа биоетичке ставове.

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Екологија и заштита животне средине студент стиче следеће предметно-специфичне способности (оспособљен је да):

Учествује у праћењу и детекцији еколошких фактора (биотичких и абиотичких) у животној средини.

Картира различите типове биоценоза/станишта.

Учествује у процени и праћењу стања популација, станишта, екосистема, као и њиховој заштити.

Реализује активности везане за обнову популација, станишта, екосистема.

Врши контролу промета врста и другог биолошког материјала.

Учествује у праћењу и процени стања земљишта.

Прати утицај стање животне средине (квалитет воде, ваздуха и земљишта ) кроз мониторинг физичких, хемијских и биолошких особина станишта.

Користи тестове токсичности за процену квалитета воде, ваздуха и земљишта

Прати квалитет вода, ваздуха и земљишта на основу биондикатора.

Примењује екотоксиколошка и генотоксиколошка истраживања у циљу процене квалитета животне средине. 

Примењује принципе одрживог развоја.

Користи биолошке технике у очувању културне и природне баштине.

Учествује у у спровођењу едукације о заштићеним биолошким врстама у јавности.

Примењује домаћу и међународну легислативу у области заштите природе и заштите животне средине.

Учествује у изради извештаја/елабората о стању биодиверзитета.

Учествује у изради предлога мера за заштиту и очување биодиверзитета.

Учествује у изради извештаја о стању животне средине.

Учествује у изради студије (елабората) утицаја на животну средину у оквиру стручног тима (мини хидроелектране, путеви, ветропаркови, рудници, промена намене станишта, пољопривреда, фарме животиња, пошумљавање, сеча шума, исушивање бара и мочвара, промена намене станишта итд.).

Реализује пројекате из области заштите животне средине и заштите природе.

Реализује регионалне и локалне еколошке акционе планове и пројекте из области заштите животне средине и заштите природе.

Даје подршку одржавању информационог система животне средине Републике Србије.

Опис исхода учења 

Исход процеса учења на студијском програму мастер академских студија Екологија и заштита животне средине је профилисани стручњак који поседује интегрисано знање неопходно за разумевање научне дисциплине екологије у целини, као и специфичне компетенције неопходне за научно-истраживачки и стручни рад у ужим областима екологије и заштите животне средине. Стечено знање по завршетку ових студија обезбеђује компетентност и стручност за рад у науци, привреди, индустрији, пољопривреди, шумарству, заштити природе и другим областима.