Студијски програм Молекуларна биологија и физиологија

Мастер академске студије

Увод

Студијски програм мастер академских студија Молекуларна биологија и физиологија је једногодишњи академски програм у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за научно-истаживачки и стручни рад у областима молекуларне биологије и физиологије. Студијски програм има 13 изборних модула усмерених ка стицању додатних знања и вештина из појединих ужих области молекуларне биологије и физиологије, односно ка стицању проширених знања у односу на знање стечено на основним академским студијама. Модули се састоје од обавезних предмета који обезбеђују темељно знање из одређене области молекуларне биологије и физиологије и изборних предмета заједничких за све модуле. Најзначајнији циљеви студијског програма Молекуларна биологија и физиологија мастер академских студија су стицање знања неопходних за разумевање организације биомакромолекула, принципа интеракције макоромолекула у живим системима, интеграцију функција органских система које доприносе одржавању имунског одговора и хомеостазе, као и знања из области биоинформатике. Свршени студенти студијског програма мастер академских студија Молекуларне биологија и физиологија поседују интегрисано биолошко знање, али и специфичне компетенције неопходне за научно-истраживачки и стручни рад у наведеним ужим научним областима. Стечено знање по завршетку ових студија обезбеђује компетентност и стручност за даље образовање на докторским академским судијама у земљи и иностранству, за рад у научним институтима, медицинским, фармацеутским и другим установама где се примењују знања из молекуларне биологије и физиологије.

Структура студијског програма

Студијски програм мастер академских студија Молекуларна биологија и физиологија је једногодишњи академски програм, у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за научно-истаживачки и стручни рад у области молекуларне биологије и физиологије. По завршетку студијског програма Молекуларна биологија и физиологија студенти стичу академски назив Мастер молекуларни биолог и физиолог и имају интегрисано знање неопходно за научно-истраживачки и стручни рад у биолошким наукама, у медицини, фармацији, биотехнологији и другим областима.

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ и лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ и завршеном првом годином двогодишњих академских студија другог степена (мастер) у обиму од најмање 60 ЕСПБ, односно лица која су у претходном школовању стекла академски назив дипломирани биолог. Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу правила утврђених на нивоу Универзитета у Београду.

Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, модуларизованим и реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ је једнак 30 сати укупних активности студента и то:

- за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;

- за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;

- за студијски истраживачки рад: 5 сати активне наставе + 25 сати самосталног рада;

- за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада.

 Студијски програм има 13 изборних модула усмерених ка стицању додатних знања и вештина из појединих ужих области молекуларне биологије и физиологије, односно ка стицању проширених знања у односу на знање стечено на дипломским студијама. Модули се састоје од обавезних предмета који обезбеђују темељно знање из одређене области молекуларне биологије и физиологије и изборних предмета заједничких за све студенте. Осим тога, студенти могу узети као изборне предмете обавезне предмете другог модула. 

Студијски програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, рачунске и лабораторијске вежбе) студијско-истраживачки рад, семинаре, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме, испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму износи 600. 

Програмом је предвиђена израда завршног - мастер рада, чијом одбраном студент стиче права која Закон предвиђа за завршене мастер академске студије.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма мастер академских студија Молекуларна биологија и физиологија је:

- интегрално образовање/обука молекуларно-биолошког и физиолошког профила компетентног за истраживачки рад у лабораторијама научних института и факултета, лабораторијама, као и у установама које се баве привредом, медицином, пољопривредом, фармацијом и биоинформатиком; 

- стицање неопходних знања и вештина за даље образовање на докторским студијама, 

- структурирање, реорганизација и интеграција знања, од специфичних чињеница ка сложеним моделима, концептима и интегралним објашњењима биолошких феномена у области молекуларне биологије и физиологије;

- овладавање методологијом научног и стручног рада, од сакупљања и организовања информација до решавања проблема, од једноставних ка компликованијим вештинама истраживања и рада у струци;

- пружање искуства студиозног самосталног учења; 

- изграђивање афирмативног става према истраживањима живог света,;

- препознавање значаја молекуларно-биолошких и физиолошких дисциплина у савременој науци;

- развој критичке процене научних сазнања, њихове формулације, дисеминације и примене.

Сврха студијског програма мастер академских студија Молекуларна биологија и физиологија се остварује кроз једногодишњи програм чија структура обезбеђује да се кроз наставне садржаје обавезних и изборних предмета стекну одговарајућа знања из ужих области молекуларне биологије и физиологије.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма мастер академских студија Молекуларна биологија и физиологија је образовање/обука високо стручног кадра који има целовито академско образовање и интегрисано познавање и разумевање молекуларно-биолошких и физиолошких аспеката биологије, као и специфичне компетенције неопходне за рад у појединим ужим областима, а према специфично одабраним модулима.

Савлађивањем студијског програма мастер академских студија Молекуларна биологија и физиологија студент:

- стиче знања неопходна за разумевање организације биомакромолекула, принципа интеракције макоромолекула у живим системима, интеграцију функције органских система које доприносе одржавању имунског одговора и хомеостазе, као и знања из области биоинформатике;

- поред обавезних курсева, а на основу сопствених склоности и стечених знања, доноси одлуке, одабира и савлађује изборне курсеве молекуларне биологије и физиологије који му обезбеђују специфична продубљена знања из датих области; 

- стиче знања и вештине потребне за истраживачки и стручни рад; 

- синтетише знања из појединачних ужих области молекуларне биологије и физиологије и тако допуњава и реорганизује систем знања стечен током основних академских студија;

- примењује ИКТ (информационо-комуникационе технологије) у циљу реализације научних и стручних активности из ове области;

- примењује и проверава стечено знање у контексту решавања сложених и специфичних активности и проблема у области молекуларне биологије и физиологије;  

-  самостално реализује лабораторијски рад;

-  исказује сопствене позитивне вредносне ставове у контесту научне области (молекуларне биологије и физиологије) и непосредног друштвеног окружења.

Компетенција дипломираних студената

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Молекуларна биологија и физиологија студент стиче следеће опште способности (оспособљен је да):

- анализира структуру, организацију и функцију биолошких система на нивоу молекула, ћелије, јединке и популације;

- примени сложене и специфичним методе и технике истраживања у молекуларној биологији и физиологији; 

- критички анализира биолошке појмове и процесе у контексту молекуларне биологије и различитих области физиологије;

- развије и примени комуникационе вештине које обезбеђују ефективан тимски рад у  мултидисциплинарном окружењу;

- континуирано се усавршава у струци;

- примењује и проверава стечена знања кроз молекуларно-биолошки и физиолошки приступ у решавању актуелних проблема савремене цивилизације; 

- заступа биоетичке ставове.

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Молекуларна биологија и физиологија студент стиче следеће предметно-специфичне способности (оспособље је да):

- дефинише и анализира научне законитости и принципе у одабраној области молекуларне биологије и физиологије;

- реши конкретан истраживачки проблем применом адекватних научних метода и поступака; 

- исказује одговорност у послу и решавању специфичних задатака;

- примени стечена знања у истраживачкој и стручној пракси;

- преноси знања из области молекуларне биологије и физиологије на стручном нивоу;

- размењује идеје и ставове у решавању задатака у области молекуларне биологије и физиологије;

- повезује знања из сродних дисциплина и примењује их у раду;

- сакупи и интерпретира релевантне информације и новине у молекуларној биологији и физиологији из стручне и научне литературе и

- примени ИКТ у стручној и научној комуникацији, као и прикупљањању и обради релевантних податакаа.

Опис исхода учења 

Исход процеса учења на студијском програму мастер академских студија Молекуларне биологија и физиологија је стручњак који поседује интегрисано знање неопходно за разумевање научне дисциплине молекуларне биологије и физиологије, као и специфичне компетенције неопходне за научно-истраживачки и стручни рад у одабраној ужој области. Стечено знање по завршетку ових студија обезбеђује компетентност и стручност за даље образовање на докторским судијама, за рад у научним институтима, медицинским и фармацеутским установама, у пољопривреди, шумарству, биотехнологији и другим областима где се примењују знања из молекуларне биологије и физиологије.