Студијски програм Професор биологије

Мастер академске студије

Увод

Студијски програм Професор биологије мастер академских студија је једногодишњи академски програм у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању дипломираних студената за стручни рад у области наставе биологије. Студијски прграм се састоји од обавезних и изборних предмета који обрађују психолошко-педагошко-методичке садржаје, као и поједине уже области биологије које се обрађују у школама. У најзначајније циљеве овог студијског програма спадају пружање образовања за припрему, реализацију и евалуацију наставе биологије, као и стицање компетенција за примену савремених информационих и комуникационих технологија и дидактичких модела. Свршени студенти студијског програма Професор биологије мастер академских студија су осбособљени за остваривање ефикасне комуникације са ученицима, колегама и родитељима, као и са широм друштвеном заједницом. Стечено знање по завршетку ових студија обезбеђује конкурентност на тржишту рада, као и компетентност и стручност за даље образовање на докторским судијама у Републици Србији.

Структура студијског програма

Студијски програм мастер академских студија Професор биологије је једногодишњи академски програм, у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању дипломираних студената биологије за стручни рад у области наставе биологије. По завршетку студијског програма Професор биологије студенти стичу академски назив Мастер професор биологије и имају знања и вештине неопходне за рад у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама. 

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ и лица са завршеним интегрисаним академским студијама, односно основне и мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова, од којих најмање 100 ЕСПБ из биолошких предмета, односно лица која су у претходном школовању стекла академски назив дипломирани биолог. Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу правила утврђених на нивоу Универзитета у Београду.

Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ је једнак 30 сати укупних активности студента и то:

- за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;

- за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;

- за студијски истраживачки рад: 5 сати активне наставе + 25 сати самосталног рада;

- за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада.

Студијски програм се састоји од обавезних и изборних предмета који обрађују психолошко-педагошко-методичке садржаје (30 ЕСПБ) и поједине уже области биологије које се обрађују у школама. Програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, лабораторијске вежбе), студијски истраживачки рад, менторски рад, семинаре, колоквијуме, испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму износи 600.

Студијским програмом је предвиђена школска пракса у вредности 6 ЕСПБ и израда завршног мастер рада. Одбраном завршног мастер рада студент стиче права која Закон предвиђа за завршене мастер академске студије.

На основу напред наведеног, студијски програм "Професор биологије" задовољава захтеве важећег Закона о основама система образовања и васпитања и садржи потребне елементе које Закон прописује за обављање образовно-васпитног рада: студије у трајању од 60 ЕПСБ (у складу с важећим Законом о високом образовању) у којима је имплементирано образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 ЕСПБ, и 6 ЕСПБ школске праксе. Такође, студенти се оспособљавају за примену информационо-комуникационих технологија у настави. Приликом израде мастер рада, студенти се оспособљавају да примене стечена знања у домену реализације и унапређења наставног процеса биологије.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма мастер академских студија Професор биологије је формирање стручњака биолошког профила, односно наставника биологије, са специфичним знањима неопходним за рад са ученицима у основним и средњим школама. Реализује се кроз једногодишњи програм чија структура обезбеђује да се развију нове друштвено оправдане и корисне професионалне компетенције које на јединствен начин интегришу знања из области биологије и психолошко-педагошко-методичких садржаја, неопходних за рад у школама. То је у складу са основним циљевима Биолошког факултета као високошколске установе на којој се овај програм реализује.

С обзиром да је овај студијски програм усмерен ка пружању адекватних општих и специфичних знања и развијању вештина и интегрисаних компетенција за реализацију наставе биологије, студенти се оспособљавају да на адекватан начин примене стечена знања из биологије, методике наставе биологије, педагогије, психологије и других области у раду са ученицима. При томе, посебно су обучени за индивидуализацију и диференцујацију наставног рада, мотивисање ученика, као и радно, интелектуално и морално васпитавање ученика.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма мастер академских студија Професор биологије су:

- пружање целовитог академског образовања за припрему, реализацију и евалуацију наставног процеса биологије;

- развијање способности за критичку анализу и синтезу знања из биологије као науке и наставног предмета;

- стицање знања из педагогије, психологије, методике наставе биологије и методичког оквира наставних предмета;  

- овладавање вешштинама неопходним за: реализацију ефикасног наставног процеса биологије, истраживања у настави и увођење наставних иновација.

- прошириривање опсега и подизање квалитета стечених знања студената, из ужих области биологије које су предвиђене прописаним биолошким програмским садржајима за основну и средње школе.

- стицање компетенција за примену савремених информационих и комуникационих технологија и дидактичких модела;

- активно учествовање студената у сопственом образовању, развијање социјалне и емоционалне прилагођености за рад у реалним условима у школи; 

- изграђивање позитивних ставова према стеченим академским вештинама и заступање истих у непосредном окружењу (ученици, школа, наставници).

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Професор биологије, студент стиче:

 Опште компетенције:

Студент је оспособљен да: 

примењује савремене стратегије поучавања; мотивише ученике за стицање знања;

обучава ученике за примену савремених стратегија учења; вреднује и примени различите концепције васпитавања; анализира дидактичке принципе, савремене и традиционалне теорије о избору и дидактичком препаровању наставних садржаја; вреднује значај појединачних наставних средстава и технологија у процесима поучавања и учења; примењује савремене информационо-комуникационе технологије; примењује различите инструменте и технике за праћење и вредновање наставних, наставничких и ученичких активности и постигнућа (уз пружање повратних информација); реализује корективне делатности у циљу побољшања наставног процеса; спроводи истраживања у настави; цени наставничку професију и критички вреднује школски систем; активно учествује у наставним и ваннаставним активностима; сарађује са свим учесницима наставног процеса, родитељима и широм друштвеном заједницом; испољава социјалну и емоционалну прилагођеност према индивидуалним разликама, односно различитим потребама развојних узраста.

Предметно-специфичне компетенције:

Студент је оспособљен за:

разумевање појмова и развој вештина из области биологије; процену статуса/места тих области/наставног предмета у наставном плану; одабир и примену адекватних наставних модела, метода, облика и средстава (у складу са дефинисаним циљевима, стандардима и ишодима учења биологије, узрастом ученика, њиховим способностима и нивоом знања); реализацију препаративне, оперативне и верификативне фазе наставног процеса биологије у реалним условима у школи (уважавајући при томе усвојене програме, стандарде и дефинисане ишоде учења); реализацију наставних часова вежбања (пројектне активности, теренски рад, биолошка наставна екскурзија, практичан и лабораторијски рад); вредновање значаја биологије као науке и наставног предмета; иновирање и континуирано унапређивање наставе биологије.

Опис исхода учења 

Након завршетка програма студент је оспособљени да:

планира, припрема, води, евалуира и континуирано унапређује наставни процес биологије (све његове фазе); остварује ефикасну комуникацију са ученицима, колегама, родитељима и широм друштвеном заједницом; креира подстицајну атмосферу за учење, односно активизацију ученика; остварује ефикасно своје индивидуалне активности, у тиму, као и у мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења и усавршавања током читавог живота; активно учествује у струковним удружењима наставника; користи савремене информационо-комуникационе технологије у пуном обиму и показује развијену рачунарску писменост.