МОДУЛ МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

Студијски програм БИОЛОГИЈА


Модул Молекуларна биологија и физиологија на студијском програм основних академских студија Биологија траје четири године, а поред образовне и педагошке функције има улогу и у оспособљавању студената за будући стручни и научно-истраживачки рад. Програм модула Молекуларна биологија и физиологија је веома широк и разноврстан и даје одличну основу студентима за различита будућа занимања.

Предавања и вежбе за студенте на модулу Молекуларна биологија и физиологија се изводе у савремено опремљеним салама, вежбаоницама, амфитеатрима и лабораторијама. Биолошки факултет поседује бројне савремено опремљене лабораторије које су често на располагању свим студентима за редовну реализацију практичне наставе. Ово је изузетно значајно јер се на тај начин студенти већ на основним студијама упознају са радом у лабораторији што представља прве кораке за бављење научним радом у будућности. На модулу Молекуларна биологија и физиологија, студенти кроз пажљиво осмишљене предмете изучавају различите биолошке теме на молекуларном нивоу. То се постиже изучавањем структуре и функције макромолекула, интеракција у које они ступају, механизама који доводе до тих интеракција и њихове регулаторне процесе, а који се рефлектују на физиолошке процесе на свим нивоима биолошке организације, од ћелије до организма као целине, у контексту промена у спољашњој средини.

Наставно и научно особље Факултета је укључено у међународне и националне научно-истраживачке и наставне пројекте у оквиру којих се спроводе основна и примењена истраживања у свим областима биологије, чији најновији резултати се такође презентују студентима и врши се њихово оспособљавање за разне аспекте савременог научно-истраживачког рада. Поред тога, при Биолошком факултету постоји и Центар за научно-истраживачки рад студената, који својим активностима омогућује студентима одлазак на летње праксе, рад у научним лабораторијама на Факултету и реномираним Институтима са којима Факултет сарађује и где заинтересовани студенти могу да се упознају са основним методама и принципима научно-истраживачког рада, да учествују у изради радова и на крају их презентују на студентским конференцијама или другим научно-стручним скуповима.

Биолошки факултет има вишегодишњу сарадњу са великим бројем реномираних научно-истраживачких институција из иностранства и земље, која обухвата бројне аспекте наставне и научне делатности. Поред тога, доступне су и студије мобилности кроз стипендије за студирање у земљама Европске уније. Студентима модула Молекуларна биологија и физиологија су омогућени боравак, стручно усавршавање и добијање стипендија на већем броју иностраних универзитета кроз различите програме.

Након завршених основних академских студија, дипломирани биолози са модула Молекуларна биологија и физиологија имају сва неопходна знања за рад у биолошким и примењеним биолошким дисциплинама. У потпуности задовољавају услове за упис на студијске програме мастер академских студија на Биолошком и сродним факултетима у земљи и иностранству. Данас су наши студенти са завршеним основним и мастер академским студијама Молекуларне биологије и физиологије запослени у научно-истраживачким и стручним институцијама, примењеним и развојним лабораторијама у пољопривреди, шумарству, ветеринарској медицини, медицинским установама, институцијама које се баве заштитом животне средине, као и у разним другим установама у земљи, и у иностранству.

Преузмите распоред предмета по семестрима.