Потребна документа

ЗА УПИС, кандидати су обавезни да поднесу следећа документа:

- оверене фотокопије (код јавног бележника) сведочанства за сва 4 разреда средње школе и дипломе са матурског испита и оригинална документа на увид;

Кандидат за кога се утврди, након обавезне провере података из поднетих оригинала на увид, да је кривотворио дигиталне копије било ког документа у процесу online пријављивања, биће аутомастки дисквалификован са коначне ранг листе, а Правна служба ће против њега поднети пријаву надлежним органима.


- извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља, осим за стране држављане);

- два обрасца ШВ-20 (добијају се и потписују на месту уписа);

- потписана изјава за обраду личних података

- индекс са попуњеним подацима на првој страни (добија се и попуњава на месту уписа);

- две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm, једна залепљена у индексу, а друга на једном од ШВ-20;

- доказ о уплати 3.500,00 динара на рачун Факултета „за административне трошкове првог уписа на студијски програм(индекс, ШВ-20, семестрални лист, чланарина за центар за развој каријере, студентска картица) са тачним позивом на број који су добили у е-пошти након поднете веб пријаве. -изузетно, уплата се може извршити на дан уписа на шалтеру у згради факултета

- доказ о уплати прве рате школарине (само за самофинансирајуће студенте). са тачним позивом на број који су добили у е-пошти након поднете веб пријаве.

- ЗПУ – Здравствено потпорно удружење студената Београда 400,00 динара (добровољно у готовини)


УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ (само за самофинансирајуће студенте)-уплата се може извршити на дан уписа на шалтеру Поште у згради факултета

Укупна цена школарине за школску 2021/2022. годину износи 80.000,00 динара.

Омогућена је уплата у ратама, а у складу са Уговором који сваки кандидат потписује са Биолошким факултетом приликом уписа. Расподела уплата по ратама је следећа:

I рата у износу од 35.000,00 динара при упису (септембар 2021. на рачун Факултета)

II рата у износу од 11.250,00 динара до 10.10.2021. године

III рата у износу од 11.250,00 динара до 10.11.2021. године

IV рата у износу од 11.250,00 динара до 10.12.2021. године

V рата у износу од 11.250,00 динара до 10.01.2022. године

Уплата се врши на рачун Биолошког факултета 840-1814666-61, сврха уплате: „рата школарине за школску 2021/22. годину“; прималац: Универзитет у Београду- Биолошки факултет, Студентски трг 16, 11000 Београд, са тачним позивом на број који сте добили у е-пошти након поднете веб пријаве.